atina-beata

29 tekstów – auto­rem jest ati­na-beata.

***

Dlacze­go ? A może za karę ?
Stanąłeś na mo­jej drodze
Wkroczyłeś tam­te­go lata [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 13 sierpnia 2014, 22:36

Katatonik

Siedem lat mil­cze­nia , 
a do mnie powiedziałeś.
To naj­piękniej­szy dar
ja­ki w życiu otrzymałam.
Nikt te­go nie zro­zumie,
jak bi­je mo­je serce.
Na każde Two­je słowo.
ja pragnę ciągle więcej.
Ta­ka cien­ka nić
między na­mi się snuje.
Ka­tato­nik - Człowiek !
A ja Ciebie ro­zumie ... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 20 marca 2014, 21:41

Hospicjum

Le­karz mówi ter­mi­nal­ny pacjent
A ja trzy­mam Cie za rękę
ja mówię inaczej
Spla­tasz ze mną palce
bo­li - Ty wciąż walczysz
Two­je oczy prze­pełnione smutkiem
Pat­rzą na mnie z nadzieją
A ja nie pot­ra­fię pomóc Ci żyć
Po­magam Ci um­rzeć w spo­koju ...

de­dyku­je moim pac­jentom, mo­jemu hospicjum 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 9 marca 2014, 22:19

***

Wal­czę !
Każde­go dnia , tuląc się do Ciebie
Uni­kam spot­kań naszych oczu
bo utonę...
Do­tyk Twoich dłoni
jak do­tyk prądem mnie poraża
Spuszczam wzrok , 
py­tasz czy się wstydzę
A ja wal­czę ,
by się nie pod­dać tej miłości 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 9 grudnia 2013, 07:04

O mnie

Właści­wie nie wiem po co żyję
Kłębią się myśli nies­po­koj­ne
Życie czy śmierć ?
- Wybór prosty
A jakże trud­ny do spełnienia
Mówią , że tyl­ko tchórz ucieka
Ale to wca­le nie jest prawda
Tchórz żyje ciągle bo się boi
za­wiązać pętle na szyi swojej 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 27 września 2013, 20:33

Pożegnanie z Mamą

Już jes­tem Ma­mo gotowa
By się z Tobą pożegnać
I poz­wo­lić Ci w końcu odejść
Wiem - będzie bo­lało ogromnie
To będzie Twój dru­gi pogrzeb

Two­je szpi­tal­ne koszulki
Ręczni­ki i wszys­tko co miałaś
Muszę włożyć do pralki
I za­bić zapach [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 23 fiszki • 13 czerwca 2013, 02:31

Zabrałś już wszysto co miałam

Widziałam śmierć na włas­ne oczy
I już się jej nie boję
Przyszła spo­koj­nie tam­tej no­cy
Wyr­wała ser­ce mo­je
Przy łożu śmier­ci mo­jej Ma­my
Stanęła czar­na da­ma
I jed­nym ruchem swo­jej ręki
Zab­rała co kochałam
Tak ją pro­siłam i płakałam
Krzycząc by [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 19 maja 2013, 20:13

Piękna Pani...

Przyszłaś Pa­ni w długiej białej sukni
Nie widziałam Cię już parę dni
Po raz dru­gi przyszłaś te­go roku
Bez pu­kania ot­worzyłaś drzwi
Nie py­tałaś czy mi będzie smutno
Nie spy­tałaś czy mam jeszcze łzy
Ze swych ra­mion zdjęłaś [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 2 sierpnia 2012, 23:12

***

Jak poskładać coś
co się roz­padło ?
Roz­sy­pało w drob­niuteńki mak
Choć się staram
wciąż składam na próżno
ta­kie kruche jest 
jak do­mek z kart.
Co się stało,
gdzie się to zaczęło ?
W którym miej­scu po­pełniłam błąd ?
Nie dam ra­dy skleić te­go w całość.
Do po­mocy potrzebuję
- Twoich rąk 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 20 lipca 2012, 17:39

Najtrudniejszy podpis w życiu

O je­den od­dech sa­modziel­ny proszę
Ser­ce Two­je prze­cież jeszcze bije
Choć res­pi­rator Twą klatkę podnosi...
Ty ciągle żyjesz
Otwórz oczy i proszę nie od­chodź
Nie po­zos­ta­wiaj nas w tym strasznym bólu
Le­karz pa­piery wcis­ka do podpisu
To naj­trud­niej­szy pod­pis w moim życiu
Ser­ce Two­je będzie bić w in­nym człowieku
Ner­ki fil­tro­wać w całkiem ob­cym ciele
Pień mózgu umarł - mówi szep­tem le­karz
Trze­ba narządy pob­rać do przeszczepu... 

wiersz
zebrał 30 fiszek • 17 kwietnia 2012, 17:15

atina-beata

atina-beata

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

13 sierpnia 2014, 22:36atina-beata do­dał no­wy tek­st ***